PRZEJŚCIE NA STRONĘ DLA PACJENTÓW

Regulamin

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad i warunków uczestnictwa w kursach organizowanych przez IMPRES Jakub Danecki z siedzibą w Sosnowcu (ul. Teatralna 3, 41-200 Sosnowiec)

 1. I. Sposób organizacji i tryb kształcenia
  • 1. Szkolenie trwa trzy dni (pierwszy dzień w godz. 9:00–18:00 z godzinną przerwą obiadową, i dwie przerwy kawowe po 30 min, drugi dzień 9:00–18:00 z godzinną przerwą obiadową , trzeci dzień 9-16 z przerwą obiadową).
  • 2. Szkolenia są prowadzone w siedzibie firmy na ulicy Teatralnej 3 w Sosnowcu, określonych w tworzonym z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kalendarium, we własnej sali konferencyjnej z bogatym wyposażeniem multimedialnym, spełniającym wszystkie standardy.
  • 3. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową, w ciągu pierwszych dwóch dni uczestnicy najpierw poznają zagadnienia prezentowane w formie prezentacji multimedialnej i wykładu oraz biorą udział w bezpośrednim obserwowaniu zabiegu, który zostaje wykonywany w czasie trwania szkolenia i przekazywany z sali operacyjnej na salę wykładową poprzez przekaz multimedialny, w trzecim dniu będą odbywały się warsztaty, gdzie uczestnicy w małych zespołach wykonują ćwiczenia, kształtując i doświadczając nowej umiejętności w praktyce . Po nich następuje krótka dyskusja, podczas której uczestnicy dzielą się z innymi uzyskanymi rezultatami i wątpliwościami.
 2. II. Zasady i tryb naboru uczestników
  • 1. Uczestnicy będą rekrutowani poprzez foldery przekazywane lekarzom dentystom, poprzez stronę internetową, oraz ogłoszenia szkoleń na stronach internetowych naszych partnerów, poprzez udział w odbywających się targach stomatologicznych, oraz poprzez korzystanie z własnej bazy danych.
  • 2. Warunkiem wpisu na listę uczestników jest potwierdzona wpłata na konto organizatora.
 3. III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
  • 1. Dostęp do szkolenia jest wolny.
  • 2. Rezerwacji można dokonać telefoniczne, faksem lub przez Internet u menedżera szkolenia, po uprzednim upewnieniu się, że istnieją wolne miejsca
  • 3. Rezerwacja jest aktualna przez 7 dni od dnia jej zgłoszenia.
  • 4. Osoba, która dokonała rezerwacji w swoim lub czyimś imieniu, jest zobowiązana do wpłaty całej kwoty za udział w szkoleniu w terminie 7 dni w celu wpisania na listę uczestników.
  • 5. Warunkiem uczestnictwa jest udokumentowanie wpłaty dokonanej na konto organizatora, najpóźniej 7 dni od daty szkolenia.
  • 6. Przed szkoleniem uczestnik jest zobowiązany zgłosić się u prowadzącego lub innej osoby zajmującej się organizacją, w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.
  • 7. Szczegóły dotyczące przyjmowania rezerwacji, wpisywania na listę uczestników oraz rezygnacji zawiera punkt POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
  • 8. Uczestnik otrzymuje materiały do notowania, ma zapewnione przerwy kawowe i obiady podczas 3- dniowego szkolenia
 4. IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne
  • 1. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania ustalonych z organizatorem i wyznaczonych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem terminów i miejsc prowadzenia szkoleń.
  • 2. Jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.
  • 3. Wykładowca jest zobowiązany do przedstawiania w trakcie szkolenia wiedzy zgodnej z kierunkiem i treścią ulotki informacyjnej.
  • 4. Wykładowca jest zobowiązany do wskazania kierownika naukowego projektu szkoleniowego.
  • 5. Wykładowca jest zobowiązany do interaktywnego prowadzenia szkolenia, angażowania uczestników do nabywania umiejętności poprzez praktyczne ćwiczenia, nadzorowania tych ćwiczeń, prowokowania dyskusji i dzielenia się z uczestnikami własnymi spostrzeżeniami.
  • 6. Wykładowca jest zobowiązany do uaktualniania swojej wiedzy.
  • 7. Wykładowca i organizator poddają się ocenie uczestników po szkoleniu w ankiecie oceniającej:
   • przydatność zdobytej wiedzy w codziennej pracy
   • kompetencje merytoryczne trenera
   • kompetencje dydaktyczne trenera
   • umiejętność pracy z grupą
   • atmosferę w trakcie szkolenia
   • ogólne zadowolenie ze szkolenia
  • 8. Organizator zobowiązuje się do przesłania wszystkim osobom zainteresowanym poszerzonej oferty zawierającej zagadnienia mające być przedmiotem szkolenia i potencjalne korzyści wynikające z udziału w szkoleniu.
  • 9. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących zagadnień szkolenia, menedżer skontaktuje osobę zainteresowaną bezpośrednio z trenerem w celu odpowiedzi na pytania.
  • 10. Organizator zobowiązuje się do należytej staranności w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia
 5. V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia
  • 1. Szkolenie dotyczące tzw. miękkich umiejętności nie przewiduje formalnego sprawdzania nabytej wiedzy.
  • 2. Przewiduje się możliwość wykonania podsumowującego ćwiczenia wymagającego zastosowania wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
  • 3. Szkolenie przewiduje możliwość zadawania pytań zarówno ze strony wykładowcy, jak i uczestników oraz krótkie dyskusje.
  • 4. Wykładowca zobowiązuje się do zachęcenia uczestników do przesłania opinii na temat szkolenia i jego praktycznego zastosowania w czasie 1-4 tygodni po ukończeniu szkolenia
 6. VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia
  • 1. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wydany przez IMPRES Jakub Danecki na podstawie listy uczestników.
  • 2. Na certyfikacie wyszczególnione są następujące informacje:
   • imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł naukowy
   • tytuł szkolenia
   • imię i nazwisko prowadzącego oraz kierownika naukowego
   • data i miejsce szkolenia
   • liczba dni/godzin i punktów edukacyjnych
   • podpis prowadzącego
 7. VII. Wysokość opłat za uczestnictwo w kształceniu
  • 1. Cena szkolenia jest każdorazowo podawana na materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących promocji szkolenia i jest wynikiem kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.
  • 2. Aktualne ceny są następujące: • 3 330,00zł brutto za każde pojedyncze szkolenie
   Cena Pakietów:

   • Pakiet 2 sesji- 6 100,00zł brutto
   • Pakiet 3 sesji- 9 300,00zł brutto
   • Pakiet 4 sesji 12 400,00zł brutto
   • Pakiet 5 sesji 15 000,00zł brutto

   Przy pakietach obniżka dotyczy tylko i wyłącznie ostatniej wykupionej sesji.

  • 3. Cena szkolenia obejmuje:
   • koszt przygotowania i prowadzenia szkolenia
   • materiały dydaktyczne i do notowania
   • obiady każdego dnia szkolenia
   • codziennie 2-4 przerwy kawowe.
  • 4. Dojazd i ewentualny nocleg uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
 8. VIII. Postanowienia szczegółowe
  • 1. Telefoniczne, faksem lub e-mailem zgłoszenie przez osobę chęci uczestnictwa traktuje się jako rezerwację i propozycję zawarcia umowy o udział w szkoleniu organizowanym przez IMPRES Jakub Danecki
  • 2. IMPRES Jakub Danecki zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia i wpisania osoby na listę rezerwacji oraz przekazania jej w formie ustnej lub pisemnej potrzebnych do dokonania wpłaty danych lub innych informacji o szkoleniu.
  • 3. Rezerwacja jest aktualna przez 7 dni. Jeżeli w tym czasie wpłata nie wpłynie na konto IMPRES Jakub Danecki, wówczas uważa się, że osoba zrezygnowała z chęci uczestnictwa w szkoleniu.
  • 4. Po udokumentowaniu wpłaty osoba zostaje wpisana na listę uczestników.
  • 5. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidywana liczba uczestników, zostanie utworzona lista zapasowa.
  • 6. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonanej rezerwacji.
  • 7. IMPRES Jakub Danecki zobowiązuje się do ustnego lub pisemnego powiadomienia osoby o wpisaniu na listę uczestników.
  • 8. Tematyka szkolenia jest określona w reklamach i ulotkach informacyjnych. Na życzenie zainteresowanej osoby zostanie jej przesłana poszerzona informacja na temat zagadnień będących przedmiotem szkolenia.
  • 9. Warunki rezygnacji są następujące:
   • W przypadku rezygnacji ze szkolenia po dokonaniu wpłaty i wpisaniu na listę uczestników w terminie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia szkolenia, organizator dokona zwrotu całej wpłaconej kwoty.
   • W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 20 dni kalendarzowych a dłuższym niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia organizator dokona zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o 20%.
   • W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem organizator zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o 50% dokonanej wpłaty. Organizator nie dokona żadnych potrąceń w przypadku zmiany terminu szkolenia (na 7 dni przed datą tego szkolenia) na inny określony termin oraz w przypadku wskazania osoby trzeciej, jako wstępującej w prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowego regulaminu.
   • W przypadku rezygnacji ze szkolenia i niepoinformowania o tym organizatora w terminie krótszym niż 7 dni przed datą szkolenia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w innym terminie z 35% zniżką od kwoty wyjściowej szkolenia. W uzasadnionych pisemnym wnioskiem przypadkach istnieje odstępstwo od tej reguły.
  • 10. IMPRES Jakub Danecki zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o przeprowadzenie szkolenia, jeżeli:
   • nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników (min. 6 osób)
   • nastąpiło nieprzewidywalne zdarzenie losowe.

   W przypadku rozwiązania umowy o przeprowadzenie szkolenia Organizator zobowiązuje się:

   • do ustnego lub pisemnego powiadomienia osób, które zostały wpisane na listę uczestników
   • do zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrąceń.

ściagnij wersję PDF